Výpůjční podmínky půjčovna inventáře catering Chef´s service


1. Pro zapůjčení předmětů je vyžadováno předložení platného dokladu totožnosti.

2. Pokud by hodnota vypůjčených předmětů měla přesáhnout 10.000 Kč, půjčovna si vyhrazuje právo žádat předložení dokladů totožnosti dvou různých osob.

3. Veškeré zapůjčené vybavení zůstává po celou dobu majetkem půjčovny.

4. Všechny poplatky za pronájem vybavení jsou splatné v den výpůjčky, náhrady za ztrátu nebo poškození předmětů je třeba vyrovnat při jejich vrácení.

5. Zákazník je zodpovědný za všechno vypůjčené vybavení po celou výpůjční dobu.

6. Ztráty a poškození vypůjčených předmětů budou účtovány podle přiloženého ceníku a předem dohodnutých podmínek

7. Veškeré vypůjčené vybavení, kromě ubrusů, napronů a prostírání, zákazník vrací čisté, v opačném případě se mu účtuje 50% přirážka k výpůjční ceně jednotlivých předmětů, splatná při jejich vrácení.

8. Půjčovna nenese žádnou odpovědnost za zranění a škody způsobené zapůjčenými předměty.

9. Zákazník svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s charakterem zapůjčeného inventáře a jeho správného používání. Dále stvrzuje, že si inventář převzal ve funkční stavu a dále je jeho s momentálním stavem seznámen: vizuální kontrolu, přezkoušením atd.

10. Standardní výpůjční doba trvá 24 hodin, s výjimkou výpůjčky: Celý víkend

11. Při překročení dohodnuté doby výpůjčky bude účtována za každý vypůjčený předmět dvojnásobná sazba, jako poplatek z prodlení, za každý započatý den.

12. Zákazník nese veškerou odpovědnost za použitý inventář a jeho používání.

13. Inventář smí být používán pouze za účelem stanovený výrobcem.

14. Dle dohody předem lze zapůjčený inventář půjčovat třetí osobě pouze při zachování všech podmínek a odpovědnosti uvedené v těchto podmínkách.

15. Závoz a odvoz (doprava) inventáře realizovaný cateringovou půjčovnou Chef´s service se řídí dle platného ceníku.

16. Dodávka montáží inventáře poskytovaná cateringovou půjčovnou Chef´s service se řídí dle platného ceníku.

17. Svozy inventáře a jejich montáže jsou realizovatelné i o svátcích a víkendech cateringovou půjčovnou Chef´s service a řídí se dle platného ceníku.

18. Výpůjčka - pronájem veškerého inventáře je realizovatelná oproti kauci určenou na základě hodnoty půjčovaného inventáře. Po návratu bude z kauce odečteno půjčovné dle předem dohodnuté výše a zůstatek z kauce bude vyplacen zpět.

19. V případě poškození a na základě určení míry poškození může být z kauce odečtena plná hodnota poškozeného inventáře.  

Výpůjční podmínky jsou právně závazné a zákazník je stvrdí podpisem smlouvy.